064-978-8795

Search
Close this search box.
อิฐฉนวนกันความร้อน Insulating Brick

อิฐฉนวนกันความร้อน

INSULATING BRICK

        อิฐฉนวนกันความร้อน (INSULATION BRICK) เป็นอิฐที่ใช้สำหรับป้องกันการสูญเสียความร้อนออกไปภายนอก สามารถใช้ได้กับงานก่อทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีหลายคุณภาพให้เลือกใช้ ตามแต่ อุณหภูมิที่ใช้งาน

อิฐฉนวนกันความร้อน HI16

ทนไฟอุณหภูมิ 850 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.30 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.10 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.10 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.64 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.54 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.42 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 0.85 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.10 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI16-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.10 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนกันความร้อน HI20

ทนไฟอุณหภูมิ 1,100 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.30 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 850 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.98 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.74 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.63 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 0.49 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน HI20-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.20 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,100 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนกันความร้อน B1

ทนไฟอุณหภูมิ 900 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน B1-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 900 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน B1-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 900 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนกันความร้อน B2

ทนไฟอุณหภูมิ 1,000 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน B2-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,000 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน B2-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,000 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนกันความร้อน IF135

ทนไฟอุณหภูมิ 1,300 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน IF135-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน IF135-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนกันความร้อน IF145

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C

อิฐฉนวนทนความร้อน IF145-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐฉนวนทนความร้อน IF145-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนความร้อน อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐฉนวนกันความร้อน

 • เป็นอิฐชนิดที่มีน้ำหนักเบาเหมาะสมที่จะนำมาใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน
 • มีค่าการนำความร้อนต่ำจึงสามารถกักเก็บความร้อนได้ดี
 • รูปทรง สัณฐาน และขนาดคงที่ ในขณะการใช้งานอุณหภูมิที่สูง

การใช้งาน อิฐฉนวนกันความร้อน

 • ใช้เป็น Backup ของอิฐชนิด Fireclay และอิฐ High Alumina ในเตาเผาเซรามิค ในเตา Boiler เตาหลอมแก้วและในอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปที่ป้องกันการสูญเสียความร้อนและประหยัดพลังงาน

รีวิว การจัดส่ง อิฐฉนวนกันความร้อน

อิฐฉนวนทนความร้อน B2-ST64 หน้างาน ปากช่อง นครราชสีมา
อิฐฉนวนกันความร้อน

รีวิว จัดส่ง อิฐฉนวนทนความร้อน B2-ST64 หน้างาน ปากช่อง นครราชสีมา

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐฉนวนทนความร้อน B2-ST64 หน้างาน :ปาก