064-978-8795

Search
Close this search box.
อิฐทนไฟ ไฟร์เคลย์ Fireclay Brick

อิฐทนไฟ FireClay

Fireclay Brick

        อิฐทนไฟ FireClay มีลักษณะเป็นก้อนมีทั้งรูปร่างสี่เหลี่ยมและกลีบส้ม การใช้งานส่วนมากจะนำไปใช้ในงานก่อ เช่น ในการสร้างเตาเผา เป็นต้น อิฐทนไฟเป็นวัสดุทนไฟประเภทที่สามารถรักษาขนาดสัณฐานเดิมเมื่อผ่านการใช้งาน และมีคุณสมบัติต่างๆ ดีกว่าวัสดุทนไฟประเภทอื่นๆ ดังนั้นงานส่วนมากมักจะใช้อิฐทนไฟเป็นส่วนใหญ่

อิฐทนไฟ SK30

ทนไฟอุณหภูมิ 1,300 °C 

อิฐทนไฟ SK30-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ใช้จำนวน 58 ก้อน/ตร.ม.
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.40 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.00 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.00(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK30-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.60(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,300 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32

ทนไฟอุณหภูมิ 1,350 °C 

อิฐทนไฟ SK32-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.40 (Kg.)
 • ใช้จำนวน 58 ก้อน/ตร.ม.
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK32-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,350 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ SK34-ST76

 • ST : Straiht อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-ST64

 • ST : Straiht อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70(Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK34-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43

ทนไฟอุณหภูมิ 1,400 °C 

อิฐทนไฟ K43-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.00 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA70

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA64

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-SA50

 • SA: Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ K43-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,400 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ FireClay

 • อิฐชนิด Fireclay Brick จะมีปริมาณ Alumina ประมาณ 25-45% แบ่งเป็นคุณภาพดังนี้ Medium-duty Fireclay, High-duty Fireclay และ Super-duty Fireclay
 • นอกจากนี้ยังมีอิฐชนิด Fireclay ที่มีปริมาณ Alumina ประมาณ 10-28% เป็นอิฐที่มี Alumina ต่ำ
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อแรงขัดสีและการกร่อน
 • ขนาดและรูปทรงไม่เปลี่ยนแปลงขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงแต่อาจจะหดตัวบ้างเล็กน้อยถ้าอุณหภูมิสูงมาก

การใช้งาน อิฐทนไฟ FireClay

 • ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีเตาเผาในขบวนการผลิต
 • เตาเผาที่ใช้ถ่าน Coke และ Gas เป็นเชื้อเพลิง
 • เตาหลอมเหล็กและโลหะอื่นๆ เช่น ทองแดง ตะกั่ว อะลูมิเนียม
 • เตาเผาในอุตสาหกรรมแก้ว
 • เตาเผาในอุตสาหหกรรมซีเมนต์ในบริเวณ Cyclone Preheater และ Calcining zone
 • เตาเผาขยะบริเวณหลังคาเตา Backup lining ของเตา Boiler บริเวณ Safety lining ใน Ladle

รีวิว การจัดส่ง อิฐทนไฟ FireClay

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน บางรัก กรุงเทพมหานคร
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , คอนกรีตทนไฟ CAST13S หน้างาน บางรัก กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , คอนกรีตทนไฟ CA

อิฐทนไฟ SK30-ST64 , คอนกรีตทนไฟ CAST13ES หน้างาน เมือง ลำพูน
ปูนทนไฟ

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ SK30-ST64 , คอนกรีตทนไฟ CAST13ES หน้างาน เมือง ลำพูน

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK30-ST64 , คอนกรีตทนไฟ CAST13

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , อิฐทนไฟ SK30-ST76 หน้างาน พัทยา ชลบุรี
อิฐทนไฟ Fire Clay

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , อิฐทนไฟ SK30-ST76 หน้างาน พัทยา ชลบุรี

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT30 , อิฐทนไฟ SK30-S

อิฐทนไฟ SK30-ST76 , อิฐทนไฟ SK30-ST64 , คอนกรีตทนไฟ CAST13 , ปูนทนไฟ 30AM(W) หน้างาน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
ปูนทนไฟ

รีวิว จัดส่ง อิฐทนไฟ SK30-ST76 , อิฐทนไฟ SK30-ST64 , คอนกรีตทนไฟ CAST13 , ปูนทนไฟ 30AM(W) หน้างาน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ขอบคุณลูกค้า ที่เลือกใช้สินค้า  และบริการจากเรา เรายินดีให้บริการด้วยใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานของคุณ สินค้า :อิฐทนไฟ SK30-ST76 , อิฐทนไฟ SK30-ST64