064-978-8795

Search
Close this search box.
อิฐทนไฟ อลูมีน่าสูง High Alumina Brick

อิฐทนไฟ HIGH ALUMINA

high alumina brick

        อิฐทนไฟ HIGH ALUMINA มีลักษณะเป็นก้อนเหมือนอิฐทนไฟทั่วไป แต่มีความสามารถในการทนความร้อนได้ดีกว่าอิฐทนไฟทั่วไป เพราะ เนื้ออิฐมีปริมาณอลูมิน่าสูง ตั้งแต่ 50%-90% และมีความทนทานต่อการกัดกร่อนเมื่อใช้งานในอุณภูมิสูง ส่วนมากถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลอมโลหะต่างๆ

อิฐทนไฟ SK36

ทนไฟอุณหภูมิ 1,650 °C 

อิฐทนไฟ SK36-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.90 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-ST64

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.20 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.60 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ SK36-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80

ทนไฟอุณหภูมิ 1,650 °C 

อิฐทนไฟ BX80-ST76

 • ST : Straight อิฐตรง
 • ขนาด 7.6 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 5.50 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SP50

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 3.70 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SP38

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.8 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SP32

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 3.2 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 2.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SP25

 • SP : Split อิฐสี่เหลี่ยมบาง
 • ขนาด 2.5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 1.80 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SA70

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 5.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SA64

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 5.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-SA50

 • SA : Side Arch อิฐกลีบส้ม
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.60 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-EA70

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 7 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 5.30 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-EA64

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 6.4 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 5.10 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

อิฐทนไฟ BX80-EA50

 • EA : End Arch อิฐหัวขวาน
 • ขนาด 7.6 x 5 x 11.5 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก 4.60 (Kg.)
 • ทนไฟ อุณหภูมิ 1,650 °C
 • ความหนาของปูนทนไฟ ไม่ควรเกิน 2 มม.

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ High Alumina

 • มีส่วนประกอบของ Alumina อย่างน้อย 45% สูงสุดถึงประมาณ 95% และใช้งานได้สูงถึง 1,900 °C
 • มีความต้านทานต่อการแทรกซึมของ Slag ของเหล็กและโลหะอื่นที่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • ทนต่อการกัดกร่อนและร้าวร่อนี่อุณหภูมิสูงได้ดี
 • มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้ดี ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างที่อุณหภูมิสูง

การใช้งาน อิฐทนไฟ High Alumina

 • ใช้ใน ส่วนต่างๆ ของขบวนการ ผลิตเหล็ก ที่มีอุณหภูมิสูง  เช่น ในเบ้า (ladle) หลังคาเตา, Burner Block, และอิฐ Anchor ในเตาเหล็กรีดซ้ำ เป็นต้น
 • ใช้ในบริเวณ Transition zone ของหม้อเผาซิเมนต์  ผนังและหลังคา Cooler ในหม้อเผาซิเมนต์ และหม้อเผาปูนขาว เป็นต้น
 • บริเวณผนังด้านล่างและประตูของเตาหลอมอลูมิเนียมและโลหะอื่นๆ

รีวิว การจัดส่ง อิฐทนไฟ High Alumina