064-978-8795

Search
Close this search box.

อิฐทนไฟ เหลี่ยม MOT50

  • ขนาด  7x11x23 ซม.
  • น้ำหนัก 3 กิโลกรัม/ก้อน
  • ทนไฟ อุณหภูมิ 900°C

คุณสมบัติ อิฐทนไฟ MOT

  • ทนไฟ อุณหภูมิ 900°C

การใช้งาน MOT

  • ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีเตาเผาทั่วไป เช่น เตาพิซ่า เตาผิง เตาเผาขยะ สิ่งปฏิกูล เมรุ เป็นต้น